خدمات قابل ارائه در بیمارستان قدس پاوه

خدمات قابل ارائه در بیمارستان قدس پاوه

·         درمانگاه تخصصی

زنان

داخلی

جراحی عمومی

اطفال و نوزادان

 

قلب و عروق

 

واحدهای پاراکلینیک بیمارستان

هولتر مانیتورینگ

داروخانه

سونوگرافی

آزمایشگاه

پاتولوژی

رادیولوژی

آندوسکوپی

دیالیز

نوارقلب

‌اکوکاردیوگرافی

اسپیرومتری

فیزیوتراپی

تزریق داخل مفصل

پاپ اسمیر

 

بخشهای بستری بیمارستان

اورژانس

ICU

قلب

CCU

زایشگاه

نوزادان

داخلی

زنان و زایمان

اطفال

جراحی

 

 

 

  د) سایر

 

1

اطاق عمل و ریکاوری

2

مامایی

6

ترخیص و حسابداری

7

پذیرش

8

آمار و اطلاعات