سیر اجرایی پذیرش و ترخیص بیماران بستری در بیمارستان قدس پاوه

سیر اجرایی پذیرش و ترخیص بیماران بستری در بیمارستان

الف : مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه دریافت می نمایند :

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری

وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش ،کنترل مدارک لازم از قبیل دفترچه و ...، اخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی ، و تشکیل پرونده

مراجعه به واحد پذیرش صندوق جهت واریز مبلغ علی الحساب بستری

مشخص شدن اتاق و تخت بیمار در بخش بستری

پس ازتعیین اتاق وتخت  چنانچه باهرکمبود یامشکلی مواجه شدیدمراتب راسریعابه سرپرستاری بخش اعلام نموده تا دراسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.

تحویل دستبند شناسایی بیمار

ارجاع بیماربه بخش مربوطه با دردست داشتن پرونده

وسایل انتقال بیمار به بخش های بستری در اورژانس فراهم می باشد .(برانکارد – ویلچر – بیماربر)

ب : مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند:

دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس

مراجعه به پذیرش اورژانس جهت تکمیل پرونده واخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی

هدایت بیمار به اورژانس جهت بستری موقت در اورژانس و در صورت نیاز ، انتقال به بخش مربوطه و ادامه درمان

  مدارک مورد نیاز در هنگام پذیرش بیمار :

دستور بستری توسط پزشک

داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت تکمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشکیل پرونده

بستری افراد زیر 18 سال باحضورپدریا قیم قانونی وی امکان پذیرخواهدبود.

معرفی نامه کمیته امداد جهت مددجویان کمیته امداد

حضور الزامی همسرجهت اعمال جراحی مانند سزارین،کورتاژ،سرکلاژو..

ضرورت در بستری بیماراورژانسی درهرشرایطی

بیمارانی که فاقدهرگونه بیمه درمانی هستندجهت اخذ دفترچه درمانی بایستی راهنمایی گردند.

ثبت کدملی بیماردرهنگام پذیرش

میزان مبالغی که پس ازپذیرش ازبیمار اخذ میگردد فقط پیش پرداخت است ومیزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعلام میگردد. نسخه دوم قبض راتاهنگام ترخیص نزد خودنگهدارید.

  سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص:

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل مورد نیاز به شرح ذیل می باشد :

تکمیل پرونده توسط پرستار بخش وکنترل اوراق مربوطه

 منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش

تحویل پرونده توسط منشی بخش  به واحد رسیدگی به اسناد

کنترل ومحاسبه پرونده ازنظرهزینه ها وتأییدیه بیمه

ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثلآ زایشگاه ،اتاق عمل،پاراکلینیک،داروخانه و... در صورت نیاز تحویل پرونده توسط واحد رسیدگی به اسناد به واحد ترخیص جهت تنظیم صورتحساب بر اساس تعرفه های  قانونی             

مراجعه همراه بیمار به واحد حسابداری جهت دریافت قبض تسویه حساب

واریز هزینه خدمات ارائه شده به صندوق بیمارستان

ارائه قبض پرداختی به واحد حسابداری و دریافت برگ خروج بیمار از بخش

ارائه برگ خروج بیمار به نگهبانی مرکز جهت خروج بیمار

 مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمار :

دارندگان بیمه تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا  نیروهای مسلح :

دو عدد کپی از برگ مشخصات دفترچه بیمه بیمار    

شناسنامه بیمار در صورت مجرد بودن

دارندگان بیمه بانک ها (صادرات ، سپه ، تجارت ، کشاورزی و ....) :

        دو عدد کپی از برگ مشخصات دفترچه بیمه بیمار

       دو برگ از دفترچه بیمه بیمار

دارندگان بیمه کمیته امداد امام :

         اصل معرفینامه از کمیته امداد و دو کپی از آن

         اصل کارت کمیته و دو کپی از آن

موقعیت مکانی ترخیص:  طبقه همکف