اسپیرومتری:

اسپیرومتری روشی برای تست تنفسی می‌باشد که جهت اندازه‌گیری حجم‌های ریوی شامل حجم باقیمانده، ذخیره دمی، ذخیره بازدمی، ظرفیت کلی ریه و ظرفیت حیاتی ریه انجام می‌شود. دردرمانگاه تخصصی بیمارستان قدس، انجام این تست با بکارگیری تجهیزات پیشرفته و مدرن، بطور دقیق صورت می‌پذیرد.


اسپیرومتری در موارد زیر کاربرد دارد:  

         1)    ارزیابی اختلال عملکرد ریه بر اساس تاریخچه، معاینه فیزیکی و بررسی‌های پاراکلینیک

2)    ارزیابی شدت اختلال در بیماران ریوی

3)    بررسی تغییر عملکرد ریه در طی زمان و در طول درمان‌های انجام شده

4)    ارزیابی اثرات تماس‌های شغلی یا محیطی بر روی عملکرد ریه

5)    تعیین میزان خطر عمل‌های جراحی بر روی عملکرد ریه

6)    بررسی میزان اختلال عملکرد ریه و ناتوانی ریه

7)    ارزیابی وضعیت تنفسی برای جداسازی بیمار از ونتیلاتور