بیمه های طرف قرارداد بیمارستان در سال 1395

نوع بیمه

فرانشیز بستری ( %)

فرانشیز سرپایی ( %)

سازمان تأمین اجتماعی

10

30

سازمان بیمه خدمات درمانی

10

30

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

رایگان

خدمات پاراکلینیک 10 در صد

کمیته امداد امام خمینی (ره)

10

30

بانک صادرات

20

20

بانک تجارت

رایگان

رایگان

بانک ملت

رایگان

رایگان

بانک سپه

رایگان

رایگان

بانک کشاورزی

رایگان

رایگان

بانک ملی

رایگان

بازنشسته 10- شاغل 20

بیمه ایران

رایگان

رایگان

بیمه دانا

20

20

شرکت نفت و گاز

رایگان

رایگان

بیمه البرز

رایگان

10

هنگ مرزی

رایگان

رایگان