ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

 ستار

نام خانوادگی:
سهرابی
پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
فارغ التحصیل دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال ۷۶

فارغ التحصیل  رشته تخصص رادیولوژی و سونوگرافی  سال ۸۹

3- سوابق کاری:

از سال ۷۷ تا ۸۴ رئیس مرکز بهداشت پاوه

از سال ۸۹ تا ۹۷ مسئول فنی بخش رادیولوژی و سونوگرافی

از سال ۹۷ به عنوان ریاست بیمارستان قدس

4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

دکتر فارسی