تعرفه های درمانی سال 1395بیمارستان قدس پاوه

تعرفه های درمانی سال 1395:

 • هزینه هتلینگ بیمارستان درجه 2 ، اتاق سه تخته و بیشتر هر شب 1066000ریال(حق تخت بزرگسال)
 • حق تخت اطفال، 746000 ریال
 • حق العمل جراحی، هر واحد جراحی 92400 ریال 
 • حق الزحمه بیهوشی، هر واحد بیهوشی 92400 ریال 
 • ویزیت روز اول در بخش بستری 508200 ریال  
 • ویزیت روز دوم به بعد در بخش بستری 415800 ریال
 • ویزیت روز ترخیص 277200 ریال  
 • انجام مشاوره برای بیماران بستری 508200ریال
 • ویزیت پزشک عمومی (درمانگاه) 106000 ریال
 • ویزیت پزشک متخصص (درمانگاه) 132000 ریال
 • نوار قلب 92400 ریال و نوار قلب نوزاد 193600 ریال
 • اکو 1293600 ریال
 • فتوتراپی ساده  157080 ریال و فتوتراپی  INTENSIVE 231000 ریال