بخش اطفال

 سرپرستار بخش اطفال

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

گونا

نام خانوادگی:
یارویسی
پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3- سوابق کاری:

از سال ۹۲ تا ۹۴ پرستار بخش اورژانس

۹۴ تا ۹۵ پرستار بخش CCU/ICU

95 تا 96 پرستار بخش اورژانس

از سال 96 تا 97 سرپرستار بخش اطفال

4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

 

بخش اطفال