بخش اطفال

 سرپرستار بخش اطفال

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

بیان

نام خانوادگی:
حاجی 
 پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری
3- سوابق کاری:
4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

 

بخش اطفال