برنامه متخصصان در کلینیک

ردیف

تخصص

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

1

جراحی عمومی

دکتر صباح فتاحی

دکتر فیروزه حسامی نقشبندی

شنبه تا چهارشنبه: عصر

2

قلب و عروق

دکتر طاهره رشیدی

دکتر سید هومن قریشی

دوشنبه و چهارشنبه : صبح

3

داخلی

دکتر سندوس پیرصاحب

دکتر یسرا علیمرادی

شنبه تا چهارشنبه: صبح و عصر

4

زنان و زایمان

دکتر الهام شاه حسینی

دکتر تبسم آزادیان

شنبه تا چهارشنبه : عصر

5

اطفال

دکتر سید امیر محمودنژاد

دکتر اسداله دانشفر

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه: عصر

6

روانپزشکی

دکتر جزاء راهگان

یکشنبه و سه شنبه : صبح

7

کلیه و مجاری ادرار

دکتر حارس رضائی

یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه : صبح

8

مغز و اعصاب

دکتر پونا احمدی

همه روزها : عصر

9

پوست

دکتر حمید افتخاری

یکشنبه : صبح و عصر

10

گوش و حلق و بینی

دکتر زهره امین زاده

شنبه : صبح و عصر

یکشنبه : عصر

دوشنبه : صبح

برنامه متخصصان در کلینیک

ردیف

تخصص

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

1

جراحی عمومی

دکتر صباح فتاحی

دکتر فیروزه حسامی نقشبندی

شنبه تا چهارشنبه: عصر

2

قلب و عروق

دکتر طاهره رشیدی

دکتر سید هومن قریشی

دوشنبه و چهارشنبه : صبح

3

داخلی

دکتر سندوس پیرصاحب

دکتر یسرا علیمرادی

شنبه تا چهارشنبه: صبح و عصر

4

زنان و زایمان

دکتر الهام شاه حسینی

دکتر تبسم آزادیان

شنبه تا چهارشنبه : عصر

5

اطفال

دکتر سید امیر محمودنژاد

دکتر اسداله دانشفر

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه: عصر

6

روانپزشکی

دکتر جزاء راهگان

یکشنبه و سه شنبه : صبح

7

کلیه و مجاری ادرار

دکتر حارس رضائی

یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه : صبح

8

مغز و اعصاب

دکتر پونا احمدی

همه روزها : عصر

9

پوست

دکتر حمید افتخاری

یکشنبه : صبح و عصر

10

گوش و حلق و بینی

دکتر زهره امین زاده

شنبه : صبح و عصر

یکشنبه : عصر

دوشنبه : صبح