بخش دیالیز

 سرپرستار بخش دیالیز

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

زهره

نام خانوادگی:
صالحی
پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3- سوابق کاری:

از سال ۷۶ تا ۷۸ پرستار بخش اورژانس

از سال ۷۸ تا ۹۷ سرپرستار بخش دیالیز

4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

 

بخش دیالیز

بخش دیالیز