معرفی سوپروایزر آموزشی
 
 1- اطلاعات شخصی:
نام:
مرجان
نام خانوادگی:
پیرصفا 
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری
3- سوابق کاری:
4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی: