معرفی سوپروایزر آموزشی
 
 1- اطلاعات شخصی:
نام:
شهرام
نام خانوادگی:
شریفی
پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج
3- سوابق کاری:
مربی و مدرس هلال احمر
4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی: