اورژانس

 سرپرستار بخش اورژانس

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

 رضا

نام خانوادگی:
فرجی
پست الکترونیکی:
2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- سوابق کاری:
از سال ۸۴ تا ۸۷ پرستار بیمارستان ارتش کرمانشاه

از سال ۸۷ تا ۹۰ پرستار بخش اورژانس بیمارستان قدس

از سال ۹۰ تا ۹۱ سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان قدس

از سال ۹۳ تا ۹۵ سرپرستار بخش CCU/ICU

از سال ۹۵ تا ۹۷ سرپرستار بخش اورژانس

4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

 

بخش اورژانس

معرفی بخش  اورژانس