اخبار

برگزاری کمیته مدیریت خطر، بلایا و حوادث بیمارستانی

برگزاری کمیته مدیریت خطر، بلایا و حوادث بیمارستانی

 ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ این ﮐﻤﯿﺘﻪ مدیریت و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  و همچنین افزایش آگاهی پرسنل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و نیز ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

کمیته مدیریت

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۳۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید