بخش جراحی

سرپرستار بخش جراحی

 1- اطلاعات شخصی:

 نام:

سمیه

نام خانوادگی:
اسدی
پست الکترونیکی:

SPIROZHIR11@YAHOO.COM

2- تحصیلات:
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3- سوابق کاری:

از سال 92 تا 97 پرستار بخش اورژانس

از سال 97 به عنوان سرپرستار بخش جراحی

4- سوابق آموزشی:
5- سوابق پژوهشی:

 

بخش جراحی

بخش جراحی