ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان قدس پاوه دکتر حارس رضایی متخصص کلیه و مجاری ادراری