رسالت(Missoin):

ارائه خدمات تشخیصی درمانی به بیماران در راستای اجرای نظام حاکمیت خدمتات بالینی،ایمنی بیمار وپرسنل،با کیفیت بالا وبا هزینه ای مناسب وبا بکارگیری شیوه های نوین مدیریت بیمارستانی وارائه ی خدمات عالی به کلیه ی بیماران میباشد لذا اولویت های اخلاقی در این بیمارستان بر عدالت محوری،همدلی و مشارکت،نظم وانظباط اداری،شایسته سالاری و خدمت با کیفیت استوار گشته واین موضوع را پرسنل بیمارتان با تعهد سازمانی خودتضمین خواهند نمود.

چشم انداز(vision):

ارائه بهترین  خدمات پزشکی  بیمار محور

بیمارستان برتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظرف 10سال آینده با دستیابی به استاندارد های اعتباربخشی و حرکت در جهت اهداف متعالی وزارت بهداشت.

موردی برای نمایش وجود ندارد.