مدیر بیمارستان

 مدیر داخلی بیمارستان کیوان رشیدی کارشناس پرستاری

مدیر خدمات بیمارستان

مروتی