مدیر بیمارستان

 مدیر داخلی بیمارستان فریق ویسی کارشناس بهداشت حرفه ای